Khung máng nước Composite

Khung máng nước Composite được cấu thành từ sợi thủy tinh và các thành phần kết dính khác.

Khung máng nước Composite được cấu thành từ sợi thủy tinh và các thành phần kết dính khác.

Khung máng nước Composite được cấu thành từ sợi thủy tinh và các thành phần kết dính khác.